Darilna kartica MODIANA – splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji

1. člen
Splošni pogoji poslovanja so pravna podlaga za opredelitev pravic in obveznosti, ki izhajajo iz poslovanja z darilno kartico Modiana. Z nakupom ali uporabo darilne kartice Modiana se vsak kupec in imetnik darilne kartice Modiana zavezuje, da bo darilno kartico Modiana uporabljal v skladu s temi oz. vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja, če se le-ti po nakupu darilne kartice spremenijo.
V primeru izdaje dobropisa se darilna kartica lahko izda kot vrednostna kartica, za katero veljajo enaki splošni pogoji kot za darilno kartico.

Izdaja kartice

2. člen
Izdajatelj in lastnik darilne kartice Modiana (v nadaljevanju: darilna kartica) je Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj).

3. člen
V teh splošnih pogojih poslovanja so uporabljeni naslednji izrazi :
- “kupec darilne kartice” - je potrošnik, ki darilno kartico prvič ali znova napolni z dobroimetjem;
- “kupec” - je imetnik darilne kartice, ki pri pridobivanju blaga in storitev kot plačilno sredstvo uporabi darilno kartico;
- “imetnik” - je trenutni posestnik darilne kartice oz. oseba, ki neposredno v danem trenutku fizično razpolaga z darilno kartico;
- “uporaba darilne kartice“ – je plačilo blaga in storitev z darilno kartico, ki ima razpoložljivo stanje dobroimetja;
- “darilna kartica” - je skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja mišljena tako darilna ali vrednostna kartica, ki jo izdajatelj izda kupcu darilne kartice proti plačilu in se jo zavezuje v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja sprejeti kot plačilno sredstvo za blago, ki ga prodaja na svojih prodajnih mestih v Sloveniji;
- “nakup darilne kartice” - je prvo ali ponovno polnjenje darilne kartice z dobroimetjem.

4. člen
Nakup darilne kartice je možen s katerimkoli veljavnim plačilnim sredstvom, ki se uporablja v Modianini prodajni mreži v Sloveniji. Nakup darilne kartice ni možen na obroke. Ob nakupu darilne kartice se ne upoštevajo drugi popusti ali akcije. Fizične osebe lahko darilno kartico kupijo na vseh prodajnih mestih, navedenih v 8. členu teh splošnih pogojev poslovanja. Pravne osebe lahko darilno kartico kupijo samo na sedežu izdajatelja.

5. člen
Maksimalni znesek polnitve dobroimetja na kartici je 3.000 evrov, minimalni znesek pa 3 evre. Dobroimetje na darilni kartici se ne obrestuje. Darilna kartica se z dobroimetjem napolni ob nakupu darilne kartice in jo je mogoče ob predložitvi na blagajni na prodajnih mestih, navedenih v 8. členu teh splošnih pogojev poslovanja, napolniti znova. Gotovinsko izplačilo dobroimetja na kartici ni možno.

6. člen
Veljavnost darilne kartice je 2 leti od zadnjega polnjenja darilne kartice. To je obdobje od dneva zadnje polnitve (datum na dokazilu (slipu), izdanem ob zadnjem polnjenju darilne kartice) do vključno zadnjega dne istega meseca čez dve leti. Po preteku roka veljavnosti morebitno dobroimetje na darilni kartici ni več razpoložljivo. Kupec oziroma imetnik darilne kartice je dolžan sam voditi evidenco veljavnosti. Imetnik lahko preko blagajne na prodajnem mestu kadarkoli preveri stanje na darilni kartici. Za reševanje reklamacij po preteku veljavnosti darilne kartice je pristojen izdajatelj. Reklamacije se na izdajatelja lahko posredujejo v pisni obliki ali preko e-pošte: info@modiana.si

Uporaba kartice, izguba, poškodba in prenehanje pravice uporabe

7. člen
Darilna kartica se NE glasi na lastno ime in je prenosljiva, kar pomeni, da predstavlja plačilno sredstvo na prinosnika. Imetnik darilne kartice se šteje za upravičenca do uporabe darilne kartice in izdajatelj ob uporabi darilne kartice ni dolžan preverjati identitete imetnika darilne kartice. Izdajatelj ne zagotavlja storitve blokade darilne kartice na zahtevo kupca ali imetnika darilne kartice. Imetnik lahko z darilno kartico plačuje oziroma jo uporablja za enkratni ali večkratni nakup blaga, do višine razpoložljivega dobroimetja na darilni kartici. Darilna kartica je veljavna samo v Sloveniji, na vseh prodajnih mestih izdajatelja, ki so navedena v naslednjem členu. nadaljevanju.

8. člen
Nakup in uporaba darilne kartice sta možna na vseh Modianinih prodajnih mestih v Sloveniji in v blagovnicah Maxi fashion(oddelki tekstila, obutve, dodatkov in kozmetike) v Ljubljani in Portorožu. Darilno kartico je mogoče uporabljati skladno z njenim namenom. Darilna kartica je na voljo z enim vnaprej natisnjenim motivom.

9. člen
Ob nakupu kupec dobi dokazilo o polnjenju kartice in ga lahko zadrži za svojo evidenco kot dokazilo o veljavnosti darilne kartice skladno s 6. členom teh splošnih pogojev.

10. člen
Nakup z darilno kartico je možno izvesti samo v višini dobroimetja na darilni kartici. Nakup na obroke z darilno kartico ni možen. V primeru, da vrednost dobroimetja na darilni kartici ne zadošča za plačilo celotnega nakupa, je plačilo za razliko do vrednosti kupljenega blaga mogoče izvesti s katerimkoli veljavnim plačilnim sredstvom, ki se uporablja v Modianini prodajni mreži v Sloveniji.

11. člen
Za reševanje reklamacij ob plačilu z darilno kartico je pristojen izdajatelj. Morebitne sporne zneske ob nakupu z darilno kartico ali ob polnjenju darilne kartice mora kupec ali imetnik darilne kartice reklamirati pisno najkasneje v 8 dneh po opravljenem nakupu.

12. člen
Za izgubo ali krajo darilne kartice in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z darilno kartico ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na darilni kartici, izdajatelj darilne kartice ne odgovarja in izgubljenih ali ukradenih darilnih kartic ne nadomešča. V primeru poškodbe ali nedelovanja darilne kartice, ki ni posledica nepravilnega ravnanja, imetnik kartico v dopisu skupaj z osebnimi podatki pošlje s priporočeno pošto na naslov: Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, izdajatelj pa mu poškodovano ali nedelujočo kartico brezplačno nadomesti z novo, na kateri je naloženo dobroimetje v enaki višini, kot je bila višina dobroimetja na vrnjeni kartici ob vrnitvi le-te izdajatelju.

Končne določbe

13. člen
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani izdajatelja www.modiana.si.

Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja za izdajanje in uporabo darilne kartice Modiana brez predhodne najave. Izdajatelj spremenjene splošne pogoje poslovanja objavi na vidnih mestih na svojih prodajnih mestih, kjer se z darilno kartico lahko plačuje in na spletni strani www.modiana.si.

14. člen
Nepooblaščena in nezakonita uporaba darilne kartice je kazniva. Morebitne spore med imetnikom darilne kartice in izdajateljem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, januar 2022

stdClass Object
(
  [nid] => 3945
  [type] => page
  [language] => sl
  [uid] => 1
  [status] => 1
  [created] => 1489661720
  [changed] => 1668923382
  [comment] => 0
  [promote] => 0
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 3945
  [revision_uid] => 10
  [title] => Darilna kartica MODIANA – splošni pogoji poslovanja
  [body] => 

Splošni pogoji

1. člen
Splošni pogoji poslovanja so pravna podlaga za opredelitev pravic in obveznosti, ki izhajajo iz poslovanja z darilno kartico Modiana. Z nakupom ali uporabo darilne kartice Modiana se vsak kupec in imetnik darilne kartice Modiana zavezuje, da bo darilno kartico Modiana uporabljal v skladu s temi oz. vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja, če se le-ti po nakupu darilne kartice spremenijo.
V primeru izdaje dobropisa se darilna kartica lahko izda kot vrednostna kartica, za katero veljajo enaki splošni pogoji kot za darilno kartico.

Izdaja kartice

2. člen
Izdajatelj in lastnik darilne kartice Modiana (v nadaljevanju: darilna kartica) je Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj).

3. člen
V teh splošnih pogojih poslovanja so uporabljeni naslednji izrazi :
- “kupec darilne kartice” - je potrošnik, ki darilno kartico prvič ali znova napolni z dobroimetjem;
- “kupec” - je imetnik darilne kartice, ki pri pridobivanju blaga in storitev kot plačilno sredstvo uporabi darilno kartico;
- “imetnik” - je trenutni posestnik darilne kartice oz. oseba, ki neposredno v danem trenutku fizično razpolaga z darilno kartico;
- “uporaba darilne kartice“ – je plačilo blaga in storitev z darilno kartico, ki ima razpoložljivo stanje dobroimetja;
- “darilna kartica” - je skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja mišljena tako darilna ali vrednostna kartica, ki jo izdajatelj izda kupcu darilne kartice proti plačilu in se jo zavezuje v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja sprejeti kot plačilno sredstvo za blago, ki ga prodaja na svojih prodajnih mestih v Sloveniji;
- “nakup darilne kartice” - je prvo ali ponovno polnjenje darilne kartice z dobroimetjem.

4. člen
Nakup darilne kartice je možen s katerimkoli veljavnim plačilnim sredstvom, ki se uporablja v Modianini prodajni mreži v Sloveniji. Nakup darilne kartice ni možen na obroke. Ob nakupu darilne kartice se ne upoštevajo drugi popusti ali akcije. Fizične osebe lahko darilno kartico kupijo na vseh prodajnih mestih, navedenih v 8. členu teh splošnih pogojev poslovanja. Pravne osebe lahko darilno kartico kupijo samo na sedežu izdajatelja.

5. člen
Maksimalni znesek polnitve dobroimetja na kartici je 3.000 evrov, minimalni znesek pa 3 evre. Dobroimetje na darilni kartici se ne obrestuje. Darilna kartica se z dobroimetjem napolni ob nakupu darilne kartice in jo je mogoče ob predložitvi na blagajni na prodajnih mestih, navedenih v 8. členu teh splošnih pogojev poslovanja, napolniti znova. Gotovinsko izplačilo dobroimetja na kartici ni možno.

6. člen
Veljavnost darilne kartice je 2 leti od zadnjega polnjenja darilne kartice. To je obdobje od dneva zadnje polnitve (datum na dokazilu (slipu), izdanem ob zadnjem polnjenju darilne kartice) do vključno zadnjega dne istega meseca čez dve leti. Po preteku roka veljavnosti morebitno dobroimetje na darilni kartici ni več razpoložljivo. Kupec oziroma imetnik darilne kartice je dolžan sam voditi evidenco veljavnosti. Imetnik lahko preko blagajne na prodajnem mestu kadarkoli preveri stanje na darilni kartici. Za reševanje reklamacij po preteku veljavnosti darilne kartice je pristojen izdajatelj. Reklamacije se na izdajatelja lahko posredujejo v pisni obliki ali preko e-pošte: info@modiana.si

Uporaba kartice, izguba, poškodba in prenehanje pravice uporabe

7. člen
Darilna kartica se NE glasi na lastno ime in je prenosljiva, kar pomeni, da predstavlja plačilno sredstvo na prinosnika. Imetnik darilne kartice se šteje za upravičenca do uporabe darilne kartice in izdajatelj ob uporabi darilne kartice ni dolžan preverjati identitete imetnika darilne kartice. Izdajatelj ne zagotavlja storitve blokade darilne kartice na zahtevo kupca ali imetnika darilne kartice. Imetnik lahko z darilno kartico plačuje oziroma jo uporablja za enkratni ali večkratni nakup blaga, do višine razpoložljivega dobroimetja na darilni kartici. Darilna kartica je veljavna samo v Sloveniji, na vseh prodajnih mestih izdajatelja, ki so navedena v naslednjem členu. nadaljevanju.

8. člen
Nakup in uporaba darilne kartice sta možna na vseh Modianinih prodajnih mestih v Sloveniji in v blagovnicah Maxi fashion(oddelki tekstila, obutve, dodatkov in kozmetike) v Ljubljani in Portorožu. Darilno kartico je mogoče uporabljati skladno z njenim namenom. Darilna kartica je na voljo z enim vnaprej natisnjenim motivom.

9. člen
Ob nakupu kupec dobi dokazilo o polnjenju kartice in ga lahko zadrži za svojo evidenco kot dokazilo o veljavnosti darilne kartice skladno s 6. členom teh splošnih pogojev.

10. člen
Nakup z darilno kartico je možno izvesti samo v višini dobroimetja na darilni kartici. Nakup na obroke z darilno kartico ni možen. V primeru, da vrednost dobroimetja na darilni kartici ne zadošča za plačilo celotnega nakupa, je plačilo za razliko do vrednosti kupljenega blaga mogoče izvesti s katerimkoli veljavnim plačilnim sredstvom, ki se uporablja v Modianini prodajni mreži v Sloveniji.

11. člen
Za reševanje reklamacij ob plačilu z darilno kartico je pristojen izdajatelj. Morebitne sporne zneske ob nakupu z darilno kartico ali ob polnjenju darilne kartice mora kupec ali imetnik darilne kartice reklamirati pisno najkasneje v 8 dneh po opravljenem nakupu.

12. člen
Za izgubo ali krajo darilne kartice in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z darilno kartico ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na darilni kartici, izdajatelj darilne kartice ne odgovarja in izgubljenih ali ukradenih darilnih kartic ne nadomešča. V primeru poškodbe ali nedelovanja darilne kartice, ki ni posledica nepravilnega ravnanja, imetnik kartico v dopisu skupaj z osebnimi podatki pošlje s priporočeno pošto na naslov: Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, izdajatelj pa mu poškodovano ali nedelujočo kartico brezplačno nadomesti z novo, na kateri je naloženo dobroimetje v enaki višini, kot je bila višina dobroimetja na vrnjeni kartici ob vrnitvi le-te izdajatelju.

Končne določbe

13. člen
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani izdajatelja www.modiana.si.

Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja za izdajanje in uporabo darilne kartice Modiana brez predhodne najave. Izdajatelj spremenjene splošne pogoje poslovanja objavi na vidnih mestih na svojih prodajnih mestih, kjer se z darilno kartico lahko plačuje in na spletni strani www.modiana.si.

14. člen
Nepooblaščena in nezakonita uporaba darilne kartice je kazniva. Morebitne spore med imetnikom darilne kartice in izdajateljem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, januar 2022

[log] => [revision_timestamp] => 1668923382 [format] => 1 [name] => admin [picture] => [data] => a:3:{s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:8:"icl_send";s:1:"1";s:13:"form_build_id";s:37:"form-589e8a3ce20e47106e0a6e015e6c7940";} [field_stran_slika] => Array ( [0] => Array ( [view] => ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [0] => Array ( [vname] => [vargs] => [view] => ) ) [domains] => Array ( [-1] => -1 ) [domain_site] => 1 [subdomains] => Array ( [0] => All affiliates [1] => Modiana.si ) [domain_source] => 0 [menu_node_items] => Array ( ) [path] => splosni-pogoji-darilne-kartice [taxonomy] => Array ( ) [nodewords] => Array ( [page_title] => Array ( [value] => [append] => 1 [divider] => | ) [description] => Array ( [value] => ) [abstract] => Array ( [value] => ) [keywords] => Array ( [value] => ) [copyright] => Array ( [value] => ) [canonical] => Array ( [value] => [hide] => 0 ) [revisit-after] => Array ( [value] => ) [standout] => Array ( [value] => ) [syndication-source] => Array ( [value] => ) [original-source] => Array ( [value] => ) [robots] => Array ( [value] => Array ( [index] => 0 [noindex] => 0 [follow] => 0 [nofollow] => 0 [noarchive] => 0 [noodp] => 0 [nosnippet] => 0 [noydir] => 0 ) [use_default] => 0 ) [dcterms.contributor] => Array ( [value] => ) [dcterms.creator] => Array ( [value] => [auto] => 0 ) [dcterms.date] => Array ( [value] => Array ( [month] => 4 [day] => 24 [year] => 2014 ) ) [dcterms.description] => Array ( [value] => ) [dcterms.title] => Array ( [value] => ) [location] => Array ( [latitude] => [longitude] => ) [geo.placename] => Array ( [value] => ) [geo.region] => Array ( [value] => ) [shorturl] => Array ( [value] => ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => 1 [content] => Array ( [body] => Array ( [#weight] => -3 [#value] =>

Splošni pogoji

1. člen
Splošni pogoji poslovanja so pravna podlaga za opredelitev pravic in obveznosti, ki izhajajo iz poslovanja z darilno kartico Modiana. Z nakupom ali uporabo darilne kartice Modiana se vsak kupec in imetnik darilne kartice Modiana zavezuje, da bo darilno kartico Modiana uporabljal v skladu s temi oz. vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja, če se le-ti po nakupu darilne kartice spremenijo.
V primeru izdaje dobropisa se darilna kartica lahko izda kot vrednostna kartica, za katero veljajo enaki splošni pogoji kot za darilno kartico.

Izdaja kartice

2. člen
Izdajatelj in lastnik darilne kartice Modiana (v nadaljevanju: darilna kartica) je Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj).

3. člen
V teh splošnih pogojih poslovanja so uporabljeni naslednji izrazi :
- “kupec darilne kartice” - je potrošnik, ki darilno kartico prvič ali znova napolni z dobroimetjem;
- “kupec” - je imetnik darilne kartice, ki pri pridobivanju blaga in storitev kot plačilno sredstvo uporabi darilno kartico;
- “imetnik” - je trenutni posestnik darilne kartice oz. oseba, ki neposredno v danem trenutku fizično razpolaga z darilno kartico;
- “uporaba darilne kartice“ – je plačilo blaga in storitev z darilno kartico, ki ima razpoložljivo stanje dobroimetja;
- “darilna kartica” - je skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja mišljena tako darilna ali vrednostna kartica, ki jo izdajatelj izda kupcu darilne kartice proti plačilu in se jo zavezuje v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja sprejeti kot plačilno sredstvo za blago, ki ga prodaja na svojih prodajnih mestih v Sloveniji;
- “nakup darilne kartice” - je prvo ali ponovno polnjenje darilne kartice z dobroimetjem.

4. člen
Nakup darilne kartice je možen s katerimkoli veljavnim plačilnim sredstvom, ki se uporablja v Modianini prodajni mreži v Sloveniji. Nakup darilne kartice ni možen na obroke. Ob nakupu darilne kartice se ne upoštevajo drugi popusti ali akcije. Fizične osebe lahko darilno kartico kupijo na vseh prodajnih mestih, navedenih v 8. členu teh splošnih pogojev poslovanja. Pravne osebe lahko darilno kartico kupijo samo na sedežu izdajatelja.

5. člen
Maksimalni znesek polnitve dobroimetja na kartici je 3.000 evrov, minimalni znesek pa 3 evre. Dobroimetje na darilni kartici se ne obrestuje. Darilna kartica se z dobroimetjem napolni ob nakupu darilne kartice in jo je mogoče ob predložitvi na blagajni na prodajnih mestih, navedenih v 8. členu teh splošnih pogojev poslovanja, napolniti znova. Gotovinsko izplačilo dobroimetja na kartici ni možno.

6. člen
Veljavnost darilne kartice je 2 leti od zadnjega polnjenja darilne kartice. To je obdobje od dneva zadnje polnitve (datum na dokazilu (slipu), izdanem ob zadnjem polnjenju darilne kartice) do vključno zadnjega dne istega meseca čez dve leti. Po preteku roka veljavnosti morebitno dobroimetje na darilni kartici ni več razpoložljivo. Kupec oziroma imetnik darilne kartice je dolžan sam voditi evidenco veljavnosti. Imetnik lahko preko blagajne na prodajnem mestu kadarkoli preveri stanje na darilni kartici. Za reševanje reklamacij po preteku veljavnosti darilne kartice je pristojen izdajatelj. Reklamacije se na izdajatelja lahko posredujejo v pisni obliki ali preko e-pošte: info@modiana.si

Uporaba kartice, izguba, poškodba in prenehanje pravice uporabe

7. člen
Darilna kartica se NE glasi na lastno ime in je prenosljiva, kar pomeni, da predstavlja plačilno sredstvo na prinosnika. Imetnik darilne kartice se šteje za upravičenca do uporabe darilne kartice in izdajatelj ob uporabi darilne kartice ni dolžan preverjati identitete imetnika darilne kartice. Izdajatelj ne zagotavlja storitve blokade darilne kartice na zahtevo kupca ali imetnika darilne kartice. Imetnik lahko z darilno kartico plačuje oziroma jo uporablja za enkratni ali večkratni nakup blaga, do višine razpoložljivega dobroimetja na darilni kartici. Darilna kartica je veljavna samo v Sloveniji, na vseh prodajnih mestih izdajatelja, ki so navedena v naslednjem členu. nadaljevanju.

8. člen
Nakup in uporaba darilne kartice sta možna na vseh Modianinih prodajnih mestih v Sloveniji in v blagovnicah Maxi fashion(oddelki tekstila, obutve, dodatkov in kozmetike) v Ljubljani in Portorožu. Darilno kartico je mogoče uporabljati skladno z njenim namenom. Darilna kartica je na voljo z enim vnaprej natisnjenim motivom.

9. člen
Ob nakupu kupec dobi dokazilo o polnjenju kartice in ga lahko zadrži za svojo evidenco kot dokazilo o veljavnosti darilne kartice skladno s 6. členom teh splošnih pogojev.

10. člen
Nakup z darilno kartico je možno izvesti samo v višini dobroimetja na darilni kartici. Nakup na obroke z darilno kartico ni možen. V primeru, da vrednost dobroimetja na darilni kartici ne zadošča za plačilo celotnega nakupa, je plačilo za razliko do vrednosti kupljenega blaga mogoče izvesti s katerimkoli veljavnim plačilnim sredstvom, ki se uporablja v Modianini prodajni mreži v Sloveniji.

11. člen
Za reševanje reklamacij ob plačilu z darilno kartico je pristojen izdajatelj. Morebitne sporne zneske ob nakupu z darilno kartico ali ob polnjenju darilne kartice mora kupec ali imetnik darilne kartice reklamirati pisno najkasneje v 8 dneh po opravljenem nakupu.

12. člen
Za izgubo ali krajo darilne kartice in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z darilno kartico ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na darilni kartici, izdajatelj darilne kartice ne odgovarja in izgubljenih ali ukradenih darilnih kartic ne nadomešča. V primeru poškodbe ali nedelovanja darilne kartice, ki ni posledica nepravilnega ravnanja, imetnik kartico v dopisu skupaj z osebnimi podatki pošlje s priporočeno pošto na naslov: Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, izdajatelj pa mu poškodovano ali nedelujočo kartico brezplačno nadomesti z novo, na kateri je naloženo dobroimetje v enaki višini, kot je bila višina dobroimetja na vrnjeni kartici ob vrnitvi le-te izdajatelju.

Končne določbe

13. člen
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani izdajatelja www.modiana.si.

Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja za izdajanje in uporabo darilne kartice Modiana brez predhodne najave. Izdajatelj spremenjene splošne pogoje poslovanja objavi na vidnih mestih na svojih prodajnih mestih, kjer se z darilno kartico lahko plačuje in na spletni strani www.modiana.si.

14. člen
Nepooblaščena in nezakonita uporaba darilne kartice je kazniva. Morebitne spore med imetnikom darilne kartice in izdajateljem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, januar 2022

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_stran_slika] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_slika [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => left_image_linked [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_slika [#weight] => 0 [#theme] => imagecache_formatter_left_image_linked [#item] => Array ( [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_slika [#title] => Slika [#access] => 1 [#label_display] => hidden [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Naziv [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Telo [description] => Node module form. [weight] => -3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Revision information [description] => Node module form. [weight] => 1 ) [author] => Array ( [label] => Podatki o avtorju [description] => Node module form. [weight] => 0 ) [options] => Array ( [label] => Možnosti objave [description] => Node module form. [weight] => 2 ) [language] => Array ( [label] => Jezik [description] => Locale module form. [weight] => -1 ) [translation] => Array ( [label] => Translation settings [description] => Translation module form. [weight] => 5 ) [menu] => Array ( [label] => Menu settings [description] => Menu module form. [weight] => -4 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 4 ) [domain] => Array ( [label] => Domain access [description] => Domain-specific settings for posts. [weight] => 1 ) [nodewords] => Array ( [label] => Meta tags [description] => Meta tags fieldset. [weight] => 10 ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_pogled [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_pogled [#weight] => 0 [#theme] => viewfield_formatter_default [#item] => Array ( [vname] => [vargs] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_pogled [#title] => Pogled [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>

Splošni pogoji

1. člen
Splošni pogoji poslovanja so pravna podlaga za opredelitev pravic in obveznosti, ki izhajajo iz poslovanja z darilno kartico Modiana. Z nakupom ali uporabo darilne kartice Modiana se vsak kupec in imetnik darilne kartice Modiana zavezuje, da bo darilno kartico Modiana uporabljal v skladu s temi oz. vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja, če se le-ti po nakupu darilne kartice spremenijo.
V primeru izdaje dobropisa se darilna kartica lahko izda kot vrednostna kartica, za katero veljajo enaki splošni pogoji kot za darilno kartico.

Izdaja kartice

2. člen
Izdajatelj in lastnik darilne kartice Modiana (v nadaljevanju: darilna kartica) je Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj).

3. člen
V teh splošnih pogojih poslovanja so uporabljeni naslednji izrazi :
- “kupec darilne kartice” - je potrošnik, ki darilno kartico prvič ali znova napolni z dobroimetjem;
- “kupec” - je imetnik darilne kartice, ki pri pridobivanju blaga in storitev kot plačilno sredstvo uporabi darilno kartico;
- “imetnik” - je trenutni posestnik darilne kartice oz. oseba, ki neposredno v danem trenutku fizično razpolaga z darilno kartico;
- “uporaba darilne kartice“ – je plačilo blaga in storitev z darilno kartico, ki ima razpoložljivo stanje dobroimetja;
- “darilna kartica” - je skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja mišljena tako darilna ali vrednostna kartica, ki jo izdajatelj izda kupcu darilne kartice proti plačilu in se jo zavezuje v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja sprejeti kot plačilno sredstvo za blago, ki ga prodaja na svojih prodajnih mestih v Sloveniji;
- “nakup darilne kartice” - je prvo ali ponovno polnjenje darilne kartice z dobroimetjem.

4. člen
Nakup darilne kartice je možen s katerimkoli veljavnim plačilnim sredstvom, ki se uporablja v Modianini prodajni mreži v Sloveniji. Nakup darilne kartice ni možen na obroke. Ob nakupu darilne kartice se ne upoštevajo drugi popusti ali akcije. Fizične osebe lahko darilno kartico kupijo na vseh prodajnih mestih, navedenih v 8. členu teh splošnih pogojev poslovanja. Pravne osebe lahko darilno kartico kupijo samo na sedežu izdajatelja.

5. člen
Maksimalni znesek polnitve dobroimetja na kartici je 3.000 evrov, minimalni znesek pa 3 evre. Dobroimetje na darilni kartici se ne obrestuje. Darilna kartica se z dobroimetjem napolni ob nakupu darilne kartice in jo je mogoče ob predložitvi na blagajni na prodajnih mestih, navedenih v 8. členu teh splošnih pogojev poslovanja, napolniti znova. Gotovinsko izplačilo dobroimetja na kartici ni možno.

6. člen
Veljavnost darilne kartice je 2 leti od zadnjega polnjenja darilne kartice. To je obdobje od dneva zadnje polnitve (datum na dokazilu (slipu), izdanem ob zadnjem polnjenju darilne kartice) do vključno zadnjega dne istega meseca čez dve leti. Po preteku roka veljavnosti morebitno dobroimetje na darilni kartici ni več razpoložljivo. Kupec oziroma imetnik darilne kartice je dolžan sam voditi evidenco veljavnosti. Imetnik lahko preko blagajne na prodajnem mestu kadarkoli preveri stanje na darilni kartici. Za reševanje reklamacij po preteku veljavnosti darilne kartice je pristojen izdajatelj. Reklamacije se na izdajatelja lahko posredujejo v pisni obliki ali preko e-pošte: info@modiana.si

Uporaba kartice, izguba, poškodba in prenehanje pravice uporabe

7. člen
Darilna kartica se NE glasi na lastno ime in je prenosljiva, kar pomeni, da predstavlja plačilno sredstvo na prinosnika. Imetnik darilne kartice se šteje za upravičenca do uporabe darilne kartice in izdajatelj ob uporabi darilne kartice ni dolžan preverjati identitete imetnika darilne kartice. Izdajatelj ne zagotavlja storitve blokade darilne kartice na zahtevo kupca ali imetnika darilne kartice. Imetnik lahko z darilno kartico plačuje oziroma jo uporablja za enkratni ali večkratni nakup blaga, do višine razpoložljivega dobroimetja na darilni kartici. Darilna kartica je veljavna samo v Sloveniji, na vseh prodajnih mestih izdajatelja, ki so navedena v naslednjem členu. nadaljevanju.

8. člen
Nakup in uporaba darilne kartice sta možna na vseh Modianinih prodajnih mestih v Sloveniji in v blagovnicah Maxi fashion(oddelki tekstila, obutve, dodatkov in kozmetike) v Ljubljani in Portorožu. Darilno kartico je mogoče uporabljati skladno z njenim namenom. Darilna kartica je na voljo z enim vnaprej natisnjenim motivom.

9. člen
Ob nakupu kupec dobi dokazilo o polnjenju kartice in ga lahko zadrži za svojo evidenco kot dokazilo o veljavnosti darilne kartice skladno s 6. členom teh splošnih pogojev.

10. člen
Nakup z darilno kartico je možno izvesti samo v višini dobroimetja na darilni kartici. Nakup na obroke z darilno kartico ni možen. V primeru, da vrednost dobroimetja na darilni kartici ne zadošča za plačilo celotnega nakupa, je plačilo za razliko do vrednosti kupljenega blaga mogoče izvesti s katerimkoli veljavnim plačilnim sredstvom, ki se uporablja v Modianini prodajni mreži v Sloveniji.

11. člen
Za reševanje reklamacij ob plačilu z darilno kartico je pristojen izdajatelj. Morebitne sporne zneske ob nakupu z darilno kartico ali ob polnjenju darilne kartice mora kupec ali imetnik darilne kartice reklamirati pisno najkasneje v 8 dneh po opravljenem nakupu.

12. člen
Za izgubo ali krajo darilne kartice in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z darilno kartico ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na darilni kartici, izdajatelj darilne kartice ne odgovarja in izgubljenih ali ukradenih darilnih kartic ne nadomešča. V primeru poškodbe ali nedelovanja darilne kartice, ki ni posledica nepravilnega ravnanja, imetnik kartico v dopisu skupaj z osebnimi podatki pošlje s priporočeno pošto na naslov: Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, izdajatelj pa mu poškodovano ali nedelujočo kartico brezplačno nadomesti z novo, na kateri je naloženo dobroimetje v enaki višini, kot je bila višina dobroimetja na vrnjeni kartici ob vrnitvi le-te izdajatelju.

Končne določbe

13. člen
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani izdajatelja www.modiana.si.

Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja za izdajanje in uporabo darilne kartice Modiana brez predhodne najave. Izdajatelj spremenjene splošne pogoje poslovanja objavi na vidnih mestih na svojih prodajnih mestih, kjer se z darilno kartico lahko plačuje in na spletni strani www.modiana.si.

14. člen
Nepooblaščena in nezakonita uporaba darilne kartice je kazniva. Morebitne spore med imetnikom darilne kartice in izdajateljem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, januar 2022

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( ) )
POSTANITE NAŠ ZVESTI KUPEC IN PRIDOBITE EKSKLUZIVNE UGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD.
PRIDRUŽITE SE NAM ŠE DANES! PRIČEKUJE VAS 10% POPUST DOBRODOŠLICE. PRIDRUŽITE SE NAM BREZPLAČNO