Splošni pogoji članstva v klubu Modiana

1. Klub Modiana je klub ugodnosti, katerega člani imajo na prodajnih mestih ustanovitelja kluba - gospodarske družbe Montecristo SL d.o.o., Stegne 11A, 1000 Ljubljana – trgovinah v Sloveniji - pravice do različnih klubskih ugodnosti.

2. Prodajna mesta ustanovitelja kluba Modiana, na katerih člani z nakupi zbirajo točke in lahko koristijo klubske ugodnosti, so: prodajalne Modiana, veleblagovnica Maxi v Ljubljani (oddelek tekstila in oddelek kozmetike), Modna hiša Maribor in Fashion Point v Sloveniji. Za vsak 1 EUR nakupa, ob katerem predloži oz. uporabi klubsko kartico, član kluba Modiana zbere 1 točko na klubski kartici.

3. Članstvo v klubu  Modiana je prostovoljno. V klub se je možno včlaniti s podpisom pristopne izjave, ki je interesentom za članstvo v klubu na voljo na prodajnih mestih, navedenih v predhodni točki ali spletnem naslovu www.modiana.si. Stranka s podpisom pristopne izjave postane član kluba Modiana in potrdi, da je seznanjena s splošnimi pogoji poslovanja kluba Modiana in jih v celoti sprejema. Član kluba lahko postane vsaka fizična oseba, starejša od 15 let, ki se lahko izkaže z identifikacijskim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, študentska izkaznica ….), s katerim lahko  ob uporabi klubske kartice izkaže svojo identiteto. Pravne osebe se ne morejo včlaniti v klub Modiana.

Član kluba Modiana lahko kadarkoli izstopi iz kluba Modiana na način, da ustanovitelju kluba pošlje pisno izjavo o izstopu iz kluba. Z izstopom iz kluba dotedanjemu članu preneha status člana kluba Modiana in pravica do koriščenja klubskih ugodnosti ter tudi pravica do izkoristka morebitnih pred izstopom pridobljenih in do izstopa iz kluba še ne izkoriščenih klubskih ugodnosti. Če premium član kluba izstopi iz kluba pred iztekom leta, za katerega je plačal članarino, ni upravičen do vračila sorazmernega dela članarine. 

4. Izraz »član kluba Modiana« pomeni osebo, ki se s podpisom  pristopne izjave včlani v klub Modiana. Ustanovitelj kluba Modiana članu po podpisu pristopne izjave izda kartico kluba Modiana. Status člana kluba Modiana član pridobi že s podpisom pristopne izjave. Član kluba Modiana je imetnik kartice kluba Modiana, s katerim izdajatelj kartice direktno komunicira.(v nadaljevanju: član kluba).

5. Izdajatelj in lastnik kartice kluba Modiana je gospodarska družba Montecristo SL d.o.o., Stegne 11A, Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj klubske kartice).

6. Klub Modiana ima  dve skupini članov:

 • osnovne člane kluba Modiana
 • premium člane kluba Modiana

Osnovno članstvo v klubu Modiana je brezplačno in traja od podpisa pristopne izjave do prenehanja članstva v klubu.  Status osnovnega člana kluba Modiana pridobi vsak član s podpisom pristopne izjave.

Stauts premium člana kluba član pridobi:

 • s plačilom letne članarine v višini 29,90 EUR;
 • na podlagi zbranih 1000 točk v okviru osnovnega članstva, v obdobju, krajšem od enega leta (nagradno premium članstvo).

V primeru plačila letne članarine ima član kluba status premium člana od dneva, ko plača  prvo letno članarino, do izteka enega leta po plačilu zadnje letne članarine. Po izteku statusa premium člana član pridobi status osnovnega člana.

V primeru pridobitve statusa premium člana na način iz II. točke zgoraj (nagradno premium članstvo), ima član status premium člana od prvega naslednjega dne po dnevu, v katerem izpolni pogoj zbranih 1000 točk, do izteka enega leta od prvega nakupa, s katerim je pridobil prvo točko/prve točke, ki se je/so se upoštevala/e v kvoti 1000 zbranih točk. Po poteku tega obdobja lahko član ohrani status premium člana s plačilom letne članarine; če je ne plača, preide nazaj na status osnovnega člana in lahko pod pogoji, navedenimi v II. točki zgoraj, ponovno kot nagrado pridobi status premium člana. Točke, zbrane z nakupi v času trajanja premium članstva (ne glede na način pridobitve tega statusa), se ne upoštevajo kot točke, na podlagi katerih je mogoče pridobiti nagradno premium članstvo. Primeroma je režim nagradnega premium članstva opisan v opombi št. 1.

7. Na podlagi osnovnega  članstva v klubu Modiana članom pripadajo  naslednje ugodnosti:

 • obveščanje  o ponudbah in promocijskih aktivnostih;
 • upravičenja do posebnih ponudb;
 • možnost menjave blaga brez predložitve računa (pod pogojem, da je  nakup  blaga, ki ga želijo zamenjati, evidentiran na njihovi klubski kartici); 
 • možnost  udeležbe na dogodkih in delavnicah;
 • upravičenja  do ponudb, ki jih bodo posebej zanje pripravila partnerska podjetja.

 

8. Premium člani  kluba Modiana imajo poleg vseh ugodnosti, ki pripadajo osnovnim članom in so navedene v predhodni točki,  pravico še do naslednjih ugodnosti:

 • 10 % stalni popust na vse izdelke (popust se ne sešteva z Mastercard popustom, D-torek popustom in z Family & Friends kuponi) na vseh prodajnih mestih ustanovitelja kluba in izdajatelja klubske kartice;  Prav tako se ne sešteva z nakitom, urami, igračami, sončnimi očali ter očali in Malimi zakladi ter izdelki z oznako Nova cena.
 • darila ob pristopu k članstvu ali ob posebnih dogodkih;
 • garancije na kupljene izdelke.

9. Članstvo v klubu Modiana ni prenosljivo na drugo osebo,  ugodnosti na podlagi klubske kartice pa lahko koristi samo član kluba, na katerega klubska kartica glasi. Člana kluba se lahko v primeru koriščenja članskih ugodnosti na podlagi klubske kartice zaprosi, da svojo istovetnost izkaže s kakšnim od osebnih dokumentov in samo v primeru, da je istovetnost izkazana, lahko koristi  članske ugodnosti. V primeru ugotovljene zlorabe kartice se lahko kartica odvzame in/ali prekliče, imetnik kartice oz. član kluba, na katerega odvzeta in/ali preklicana kartica glasi, pa v tem primeru ni upravičen do nikakršnih nadomestil.

10.  Član kluba Modiana s podpisom pristopne izjave daje soglasje izdajatelju klubske kartice in ustanovitelju kluba,  da mu na elektronski naslov, na mobilni telefon  ali na naslov za obveščanje, naveden v pristopni izjavi, pošilja  obvestila o posebnih ugodnostih za člane kluba in promocijska gradiva. S podpisom pristopne izjave član kluba Modiana dovoljuje  preveritev in uporabo njegovih v izjavi navedenih podatkov, za namene, navedene v pristopni izjavi. Član kluba se strinja, da sme njegove podatke ustanovitelj kluba in izdajatelj klubske kartice in njegovi pogodbeni partnerji, ki so vključeni v podporo procesom v zvezi s klubsko kartico, obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ustanovitelj kluba Modiana kontaktne podatke članov (ime in priimek, naslov in e-naslov ter podatke o telefonski številki) potrebuje za obveščanje članov o klubskih ugodnostih in prodajnih akcijah, podatke o rojstnem datumu članov pa za pošiljanje voščil in/ali drugih pozornosti ob rojstnih dnevih. S podpisom pristopne izjave član kluba Modiana soglaša, da ustanovitelj kluba Modiana pridobljene podatke o nakupih člana uporablja za analizo njegovih nakupovalnih navad in za personalizirano trženje. Član kluba lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli pisno prekliče in se odjavi od prejemanja obvestil personaliziranega trženja. Ustanovitelj kluba Modiana zbrane osebne podatke posameznega člana kluba hrani v obdobju trajanja njegovega članstva v klubu, po prenehanju članstva pa ustanovitelj zbrane osebne podatke posameznega člana, ki mu je članstvo prenehalo, izbriše v roku 30 dni od prenehanja članstva.

11.  Član kluba je upravičen do klubskih ugodnosti, ki mu pripadajo glede na njegov status v klubu (osnovno ali premium članstvo). Če se premium član kluba ne more ali noče identificirati z veljavnim identifikacijskim dokumentom,  ni upravičen do klubskih ugodnosti.

12.  Članstvo v klubu ne zahteva nobenih obvezujočih nakupov.

13.  Promocijske ugodnosti za člane kluba veljajo do spremembe ponudbe oz. v skladu s ponudbo, ki je navedena na promocijskem gradivu.

14.  Član kluba lahko v okviru personaliziranega trženja prejme njemu osebno prilagojene ugodnosti, tako, da se ponudbe ugodnosti, ki jih posamezni člani prejmejo v istem časovnem obdobju lahko razlikujejo. 

15.  Član kluba je dolžan na naslov izdajatelja klubske kartice Montecristo SL d.o.o. Stegne 11A, 1000 Ljubljana pisno ali po elektronski pošti na naslov info@modiana.si  posredovati obvestilo o vsaki spremembi osebnih podatkov, ki jih je navedel v pristopni izjavi.

16.  Ustanovitelj kluba lahko brez predhodne najave spremeni splošne pogoje ali del splošnih pogojev članstva v klubu Modiana ali nabor članskih ugodnosti, o spremembah pa mora obvestiti člane kluba Modiana z objavo na svoji spletni strani www.modiana.si. V primeru spremembe splošnih pogojev članstva v klubu Modiana v delu, ki se nanaša na osebne podatke članov kluba, ustanovitelj kluba člane kluba s sporočilom po elektronski pošti in/ali z sms sporočilom opozori na to, da je do take spremembe prišlo in s tem, da se z vsebino spremembe lahko seznanijo na spletni strani ustanovitelja kluba.

17.  Ustanovitelj kluba  se zavezuje, da bo podatke o članih kluba skrbno varoval, jih obdeloval in z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

18.  S podpisom pristopne izjave član kluba Modiana potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pogoji članstva v klubu Modiana in jih sprejema.

19.  V primeru spora je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

20.  Ta pravila se objavijo na spletni strani ustanovitelja kluba Modiana www.modiana.si in začnejo  veljati z dnem 15.6.2017.

 

V Ljubljani, dne 15.6.2017

MONTECRISTO SL d.o.o.

 

Opomba št. 1: Član s statusom osnovnega člana prvi nakup opravi 1.7. v tekočem letu, 1000 točk pa zbere 31.10. v tekočem letu. Na podlagi zbranih točk pridobi nagradno premium članstvo dne 1.11. v tekočem letu, z veljavnostjo do 1.7. v naslednjem letu. Od 2.7. v naslednjem letu dalje lahko status premium člana ohrani s plačilom letne članarine, sicer preide na status osnovnega člana in na podlagi nakupov od 2.7. v naslednjem letu dalje spet lahko zbira točke za pridobitev nagradnega premium članstva.

stdClass Object
(
  [nid] => 4136
  [type] => page
  [language] => sl
  [uid] => 1
  [status] => 1
  [created] => 1500015979
  [changed] => 1546844127
  [comment] => 0
  [promote] => 0
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 4136
  [revision_uid] => 10
  [title] => Splošni pogoji članstva v klubu Modiana
  [body] => 

1. Klub Modiana je klub ugodnosti, katerega člani imajo na prodajnih mestih ustanovitelja kluba - gospodarske družbe Montecristo SL d.o.o., Stegne 11A, 1000 Ljubljana – trgovinah v Sloveniji - pravice do različnih klubskih ugodnosti.

2. Prodajna mesta ustanovitelja kluba Modiana, na katerih člani z nakupi zbirajo točke in lahko koristijo klubske ugodnosti, so: prodajalne Modiana, veleblagovnica Maxi v Ljubljani (oddelek tekstila in oddelek kozmetike), Modna hiša Maribor in Fashion Point v Sloveniji. Za vsak 1 EUR nakupa, ob katerem predloži oz. uporabi klubsko kartico, član kluba Modiana zbere 1 točko na klubski kartici.

3. Članstvo v klubu  Modiana je prostovoljno. V klub se je možno včlaniti s podpisom pristopne izjave, ki je interesentom za članstvo v klubu na voljo na prodajnih mestih, navedenih v predhodni točki ali spletnem naslovu www.modiana.si. Stranka s podpisom pristopne izjave postane član kluba Modiana in potrdi, da je seznanjena s splošnimi pogoji poslovanja kluba Modiana in jih v celoti sprejema. Član kluba lahko postane vsaka fizična oseba, starejša od 15 let, ki se lahko izkaže z identifikacijskim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, študentska izkaznica ….), s katerim lahko  ob uporabi klubske kartice izkaže svojo identiteto. Pravne osebe se ne morejo včlaniti v klub Modiana.

Član kluba Modiana lahko kadarkoli izstopi iz kluba Modiana na način, da ustanovitelju kluba pošlje pisno izjavo o izstopu iz kluba. Z izstopom iz kluba dotedanjemu članu preneha status člana kluba Modiana in pravica do koriščenja klubskih ugodnosti ter tudi pravica do izkoristka morebitnih pred izstopom pridobljenih in do izstopa iz kluba še ne izkoriščenih klubskih ugodnosti. Če premium član kluba izstopi iz kluba pred iztekom leta, za katerega je plačal članarino, ni upravičen do vračila sorazmernega dela članarine. 

4. Izraz »član kluba Modiana« pomeni osebo, ki se s podpisom  pristopne izjave včlani v klub Modiana. Ustanovitelj kluba Modiana članu po podpisu pristopne izjave izda kartico kluba Modiana. Status člana kluba Modiana član pridobi že s podpisom pristopne izjave. Član kluba Modiana je imetnik kartice kluba Modiana, s katerim izdajatelj kartice direktno komunicira.(v nadaljevanju: član kluba).

5. Izdajatelj in lastnik kartice kluba Modiana je gospodarska družba Montecristo SL d.o.o., Stegne 11A, Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj klubske kartice).

6. Klub Modiana ima  dve skupini članov:

 • osnovne člane kluba Modiana
 • premium člane kluba Modiana

Osnovno članstvo v klubu Modiana je brezplačno in traja od podpisa pristopne izjave do prenehanja članstva v klubu.  Status osnovnega člana kluba Modiana pridobi vsak član s podpisom pristopne izjave.

Stauts premium člana kluba član pridobi:

 • s plačilom letne članarine v višini 29,90 EUR;
 • na podlagi zbranih 1000 točk v okviru osnovnega članstva, v obdobju, krajšem od enega leta (nagradno premium članstvo).

V primeru plačila letne članarine ima član kluba status premium člana od dneva, ko plača  prvo letno članarino, do izteka enega leta po plačilu zadnje letne članarine. Po izteku statusa premium člana član pridobi status osnovnega člana.

V primeru pridobitve statusa premium člana na način iz II. točke zgoraj (nagradno premium članstvo), ima član status premium člana od prvega naslednjega dne po dnevu, v katerem izpolni pogoj zbranih 1000 točk, do izteka enega leta od prvega nakupa, s katerim je pridobil prvo točko/prve točke, ki se je/so se upoštevala/e v kvoti 1000 zbranih točk. Po poteku tega obdobja lahko član ohrani status premium člana s plačilom letne članarine; če je ne plača, preide nazaj na status osnovnega člana in lahko pod pogoji, navedenimi v II. točki zgoraj, ponovno kot nagrado pridobi status premium člana. Točke, zbrane z nakupi v času trajanja premium članstva (ne glede na način pridobitve tega statusa), se ne upoštevajo kot točke, na podlagi katerih je mogoče pridobiti nagradno premium članstvo. Primeroma je režim nagradnega premium članstva opisan v opombi št. 1.

7. Na podlagi osnovnega  članstva v klubu Modiana članom pripadajo  naslednje ugodnosti:

 • obveščanje  o ponudbah in promocijskih aktivnostih;
 • upravičenja do posebnih ponudb;
 • možnost menjave blaga brez predložitve računa (pod pogojem, da je  nakup  blaga, ki ga želijo zamenjati, evidentiran na njihovi klubski kartici); 
 • možnost  udeležbe na dogodkih in delavnicah;
 • upravičenja  do ponudb, ki jih bodo posebej zanje pripravila partnerska podjetja.

 

8. Premium člani  kluba Modiana imajo poleg vseh ugodnosti, ki pripadajo osnovnim članom in so navedene v predhodni točki,  pravico še do naslednjih ugodnosti:

 • 10 % stalni popust na vse izdelke (popust se ne sešteva z Mastercard popustom, D-torek popustom in z Family & Friends kuponi) na vseh prodajnih mestih ustanovitelja kluba in izdajatelja klubske kartice;  Prav tako se ne sešteva z nakitom, urami, igračami, sončnimi očali ter očali in Malimi zakladi ter izdelki z oznako Nova cena.
 • darila ob pristopu k članstvu ali ob posebnih dogodkih;
 • garancije na kupljene izdelke.

9. Članstvo v klubu Modiana ni prenosljivo na drugo osebo,  ugodnosti na podlagi klubske kartice pa lahko koristi samo član kluba, na katerega klubska kartica glasi. Člana kluba se lahko v primeru koriščenja članskih ugodnosti na podlagi klubske kartice zaprosi, da svojo istovetnost izkaže s kakšnim od osebnih dokumentov in samo v primeru, da je istovetnost izkazana, lahko koristi  članske ugodnosti. V primeru ugotovljene zlorabe kartice se lahko kartica odvzame in/ali prekliče, imetnik kartice oz. član kluba, na katerega odvzeta in/ali preklicana kartica glasi, pa v tem primeru ni upravičen do nikakršnih nadomestil.

10.  Član kluba Modiana s podpisom pristopne izjave daje soglasje izdajatelju klubske kartice in ustanovitelju kluba,  da mu na elektronski naslov, na mobilni telefon  ali na naslov za obveščanje, naveden v pristopni izjavi, pošilja  obvestila o posebnih ugodnostih za člane kluba in promocijska gradiva. S podpisom pristopne izjave član kluba Modiana dovoljuje  preveritev in uporabo njegovih v izjavi navedenih podatkov, za namene, navedene v pristopni izjavi. Član kluba se strinja, da sme njegove podatke ustanovitelj kluba in izdajatelj klubske kartice in njegovi pogodbeni partnerji, ki so vključeni v podporo procesom v zvezi s klubsko kartico, obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ustanovitelj kluba Modiana kontaktne podatke članov (ime in priimek, naslov in e-naslov ter podatke o telefonski številki) potrebuje za obveščanje članov o klubskih ugodnostih in prodajnih akcijah, podatke o rojstnem datumu članov pa za pošiljanje voščil in/ali drugih pozornosti ob rojstnih dnevih. S podpisom pristopne izjave član kluba Modiana soglaša, da ustanovitelj kluba Modiana pridobljene podatke o nakupih člana uporablja za analizo njegovih nakupovalnih navad in za personalizirano trženje. Član kluba lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli pisno prekliče in se odjavi od prejemanja obvestil personaliziranega trženja. Ustanovitelj kluba Modiana zbrane osebne podatke posameznega člana kluba hrani v obdobju trajanja njegovega članstva v klubu, po prenehanju članstva pa ustanovitelj zbrane osebne podatke posameznega člana, ki mu je članstvo prenehalo, izbriše v roku 30 dni od prenehanja članstva.

11.  Član kluba je upravičen do klubskih ugodnosti, ki mu pripadajo glede na njegov status v klubu (osnovno ali premium članstvo). Če se premium član kluba ne more ali noče identificirati z veljavnim identifikacijskim dokumentom,  ni upravičen do klubskih ugodnosti.

12.  Članstvo v klubu ne zahteva nobenih obvezujočih nakupov.

13.  Promocijske ugodnosti za člane kluba veljajo do spremembe ponudbe oz. v skladu s ponudbo, ki je navedena na promocijskem gradivu.

14.  Član kluba lahko v okviru personaliziranega trženja prejme njemu osebno prilagojene ugodnosti, tako, da se ponudbe ugodnosti, ki jih posamezni člani prejmejo v istem časovnem obdobju lahko razlikujejo. 

15.  Član kluba je dolžan na naslov izdajatelja klubske kartice Montecristo SL d.o.o. Stegne 11A, 1000 Ljubljana pisno ali po elektronski pošti na naslov info@modiana.si  posredovati obvestilo o vsaki spremembi osebnih podatkov, ki jih je navedel v pristopni izjavi.

16.  Ustanovitelj kluba lahko brez predhodne najave spremeni splošne pogoje ali del splošnih pogojev članstva v klubu Modiana ali nabor članskih ugodnosti, o spremembah pa mora obvestiti člane kluba Modiana z objavo na svoji spletni strani www.modiana.si. V primeru spremembe splošnih pogojev članstva v klubu Modiana v delu, ki se nanaša na osebne podatke članov kluba, ustanovitelj kluba člane kluba s sporočilom po elektronski pošti in/ali z sms sporočilom opozori na to, da je do take spremembe prišlo in s tem, da se z vsebino spremembe lahko seznanijo na spletni strani ustanovitelja kluba.

17.  Ustanovitelj kluba  se zavezuje, da bo podatke o članih kluba skrbno varoval, jih obdeloval in z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

18.  S podpisom pristopne izjave član kluba Modiana potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pogoji članstva v klubu Modiana in jih sprejema.

19.  V primeru spora je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

20.  Ta pravila se objavijo na spletni strani ustanovitelja kluba Modiana www.modiana.si in začnejo  veljati z dnem 15.6.2017.

 

V Ljubljani, dne 15.6.2017

MONTECRISTO SL d.o.o.

 

Opomba št. 1: Član s statusom osnovnega člana prvi nakup opravi 1.7. v tekočem letu, 1000 točk pa zbere 31.10. v tekočem letu. Na podlagi zbranih točk pridobi nagradno premium članstvo dne 1.11. v tekočem letu, z veljavnostjo do 1.7. v naslednjem letu. Od 2.7. v naslednjem letu dalje lahko status premium člana ohrani s plačilom letne članarine, sicer preide na status osnovnega člana in na podlagi nakupov od 2.7. v naslednjem letu dalje spet lahko zbira točke za pridobitev nagradnega premium članstva.

[log] => [revision_timestamp] => 1546844127 [format] => 1 [name] => admin [picture] => [data] => a:3:{s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:8:"icl_send";s:1:"1";s:13:"form_build_id";s:37:"form-589e8a3ce20e47106e0a6e015e6c7940";} [field_stran_slika] => Array ( [0] => Array ( [view] => ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [0] => Array ( [vname] => [vargs] => [view] => ) ) [domains] => Array ( [-1] => -1 ) [domain_site] => 1 [subdomains] => Array ( [0] => All affiliates [1] => Modiana.si ) [domain_source] => 0 [menu_node_items] => Array ( ) [path] => pravilnik-program-lojalnosti-1 [taxonomy] => Array ( ) [nodewords] => Array ( [abstract] => Array ( [value] => ) [canonical] => Array ( [value] => [hide] => 0 ) [copyright] => Array ( [value] => ) [dcterms.contributor] => Array ( [value] => ) [dcterms.creator] => Array ( [value] => [auto] => 0 ) [dcterms.date] => Array ( [value] => Array ( [month] => 4 [day] => 24 [year] => 2014 ) ) [dcterms.description] => Array ( [value] => ) [dcterms.title] => Array ( [value] => ) [description] => Array ( [value] => ) [geo.placename] => Array ( [value] => ) [geo.region] => Array ( [value] => ) [keywords] => Array ( [value] => ) [location] => Array ( [latitude] => [longitude] => ) [original-source] => Array ( [value] => ) [page_title] => Array ( [value] => [append] => 1 [divider] => | ) [revisit-after] => Array ( [value] => ) [robots] => Array ( [value] => Array ( [index] => 0 [noindex] => 0 [follow] => 0 [nofollow] => 0 [noarchive] => 0 [noodp] => 0 [nosnippet] => 0 [noydir] => 0 ) [use_default] => 0 ) [shorturl] => Array ( [value] => ) [standout] => Array ( [value] => ) [syndication-source] => Array ( [value] => ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => 1 [content] => Array ( [body] => Array ( [#weight] => -3 [#value] =>

1. Klub Modiana je klub ugodnosti, katerega člani imajo na prodajnih mestih ustanovitelja kluba - gospodarske družbe Montecristo SL d.o.o., Stegne 11A, 1000 Ljubljana – trgovinah v Sloveniji - pravice do različnih klubskih ugodnosti.

2. Prodajna mesta ustanovitelja kluba Modiana, na katerih člani z nakupi zbirajo točke in lahko koristijo klubske ugodnosti, so: prodajalne Modiana, veleblagovnica Maxi v Ljubljani (oddelek tekstila in oddelek kozmetike), Modna hiša Maribor in Fashion Point v Sloveniji. Za vsak 1 EUR nakupa, ob katerem predloži oz. uporabi klubsko kartico, član kluba Modiana zbere 1 točko na klubski kartici.

3. Članstvo v klubu  Modiana je prostovoljno. V klub se je možno včlaniti s podpisom pristopne izjave, ki je interesentom za članstvo v klubu na voljo na prodajnih mestih, navedenih v predhodni točki ali spletnem naslovu www.modiana.si. Stranka s podpisom pristopne izjave postane član kluba Modiana in potrdi, da je seznanjena s splošnimi pogoji poslovanja kluba Modiana in jih v celoti sprejema. Član kluba lahko postane vsaka fizična oseba, starejša od 15 let, ki se lahko izkaže z identifikacijskim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, študentska izkaznica ….), s katerim lahko  ob uporabi klubske kartice izkaže svojo identiteto. Pravne osebe se ne morejo včlaniti v klub Modiana.

Član kluba Modiana lahko kadarkoli izstopi iz kluba Modiana na način, da ustanovitelju kluba pošlje pisno izjavo o izstopu iz kluba. Z izstopom iz kluba dotedanjemu članu preneha status člana kluba Modiana in pravica do koriščenja klubskih ugodnosti ter tudi pravica do izkoristka morebitnih pred izstopom pridobljenih in do izstopa iz kluba še ne izkoriščenih klubskih ugodnosti. Če premium član kluba izstopi iz kluba pred iztekom leta, za katerega je plačal članarino, ni upravičen do vračila sorazmernega dela članarine. 

4. Izraz »član kluba Modiana« pomeni osebo, ki se s podpisom  pristopne izjave včlani v klub Modiana. Ustanovitelj kluba Modiana članu po podpisu pristopne izjave izda kartico kluba Modiana. Status člana kluba Modiana član pridobi že s podpisom pristopne izjave. Član kluba Modiana je imetnik kartice kluba Modiana, s katerim izdajatelj kartice direktno komunicira.(v nadaljevanju: član kluba).

5. Izdajatelj in lastnik kartice kluba Modiana je gospodarska družba Montecristo SL d.o.o., Stegne 11A, Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj klubske kartice).

6. Klub Modiana ima  dve skupini članov:

 • osnovne člane kluba Modiana
 • premium člane kluba Modiana

Osnovno članstvo v klubu Modiana je brezplačno in traja od podpisa pristopne izjave do prenehanja članstva v klubu.  Status osnovnega člana kluba Modiana pridobi vsak član s podpisom pristopne izjave.

Stauts premium člana kluba član pridobi:

 • s plačilom letne članarine v višini 29,90 EUR;
 • na podlagi zbranih 1000 točk v okviru osnovnega članstva, v obdobju, krajšem od enega leta (nagradno premium članstvo).

V primeru plačila letne članarine ima član kluba status premium člana od dneva, ko plača  prvo letno članarino, do izteka enega leta po plačilu zadnje letne članarine. Po izteku statusa premium člana član pridobi status osnovnega člana.

V primeru pridobitve statusa premium člana na način iz II. točke zgoraj (nagradno premium članstvo), ima član status premium člana od prvega naslednjega dne po dnevu, v katerem izpolni pogoj zbranih 1000 točk, do izteka enega leta od prvega nakupa, s katerim je pridobil prvo točko/prve točke, ki se je/so se upoštevala/e v kvoti 1000 zbranih točk. Po poteku tega obdobja lahko član ohrani status premium člana s plačilom letne članarine; če je ne plača, preide nazaj na status osnovnega člana in lahko pod pogoji, navedenimi v II. točki zgoraj, ponovno kot nagrado pridobi status premium člana. Točke, zbrane z nakupi v času trajanja premium članstva (ne glede na način pridobitve tega statusa), se ne upoštevajo kot točke, na podlagi katerih je mogoče pridobiti nagradno premium članstvo. Primeroma je režim nagradnega premium članstva opisan v opombi št. 1.

7. Na podlagi osnovnega  članstva v klubu Modiana članom pripadajo  naslednje ugodnosti:

 • obveščanje  o ponudbah in promocijskih aktivnostih;
 • upravičenja do posebnih ponudb;
 • možnost menjave blaga brez predložitve računa (pod pogojem, da je  nakup  blaga, ki ga želijo zamenjati, evidentiran na njihovi klubski kartici); 
 • možnost  udeležbe na dogodkih in delavnicah;
 • upravičenja  do ponudb, ki jih bodo posebej zanje pripravila partnerska podjetja.

 

8. Premium člani  kluba Modiana imajo poleg vseh ugodnosti, ki pripadajo osnovnim članom in so navedene v predhodni točki,  pravico še do naslednjih ugodnosti:

 • 10 % stalni popust na vse izdelke (popust se ne sešteva z Mastercard popustom, D-torek popustom in z Family & Friends kuponi) na vseh prodajnih mestih ustanovitelja kluba in izdajatelja klubske kartice;  Prav tako se ne sešteva z nakitom, urami, igračami, sončnimi očali ter očali in Malimi zakladi ter izdelki z oznako Nova cena.
 • darila ob pristopu k članstvu ali ob posebnih dogodkih;
 • garancije na kupljene izdelke.

9. Članstvo v klubu Modiana ni prenosljivo na drugo osebo,  ugodnosti na podlagi klubske kartice pa lahko koristi samo član kluba, na katerega klubska kartica glasi. Člana kluba se lahko v primeru koriščenja članskih ugodnosti na podlagi klubske kartice zaprosi, da svojo istovetnost izkaže s kakšnim od osebnih dokumentov in samo v primeru, da je istovetnost izkazana, lahko koristi  članske ugodnosti. V primeru ugotovljene zlorabe kartice se lahko kartica odvzame in/ali prekliče, imetnik kartice oz. član kluba, na katerega odvzeta in/ali preklicana kartica glasi, pa v tem primeru ni upravičen do nikakršnih nadomestil.

10.  Član kluba Modiana s podpisom pristopne izjave daje soglasje izdajatelju klubske kartice in ustanovitelju kluba,  da mu na elektronski naslov, na mobilni telefon  ali na naslov za obveščanje, naveden v pristopni izjavi, pošilja  obvestila o posebnih ugodnostih za člane kluba in promocijska gradiva. S podpisom pristopne izjave član kluba Modiana dovoljuje  preveritev in uporabo njegovih v izjavi navedenih podatkov, za namene, navedene v pristopni izjavi. Član kluba se strinja, da sme njegove podatke ustanovitelj kluba in izdajatelj klubske kartice in njegovi pogodbeni partnerji, ki so vključeni v podporo procesom v zvezi s klubsko kartico, obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ustanovitelj kluba Modiana kontaktne podatke članov (ime in priimek, naslov in e-naslov ter podatke o telefonski številki) potrebuje za obveščanje članov o klubskih ugodnostih in prodajnih akcijah, podatke o rojstnem datumu članov pa za pošiljanje voščil in/ali drugih pozornosti ob rojstnih dnevih. S podpisom pristopne izjave član kluba Modiana soglaša, da ustanovitelj kluba Modiana pridobljene podatke o nakupih člana uporablja za analizo njegovih nakupovalnih navad in za personalizirano trženje. Član kluba lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli pisno prekliče in se odjavi od prejemanja obvestil personaliziranega trženja. Ustanovitelj kluba Modiana zbrane osebne podatke posameznega člana kluba hrani v obdobju trajanja njegovega članstva v klubu, po prenehanju članstva pa ustanovitelj zbrane osebne podatke posameznega člana, ki mu je članstvo prenehalo, izbriše v roku 30 dni od prenehanja članstva.

11.  Član kluba je upravičen do klubskih ugodnosti, ki mu pripadajo glede na njegov status v klubu (osnovno ali premium članstvo). Če se premium član kluba ne more ali noče identificirati z veljavnim identifikacijskim dokumentom,  ni upravičen do klubskih ugodnosti.

12.  Članstvo v klubu ne zahteva nobenih obvezujočih nakupov.

13.  Promocijske ugodnosti za člane kluba veljajo do spremembe ponudbe oz. v skladu s ponudbo, ki je navedena na promocijskem gradivu.

14.  Član kluba lahko v okviru personaliziranega trženja prejme njemu osebno prilagojene ugodnosti, tako, da se ponudbe ugodnosti, ki jih posamezni člani prejmejo v istem časovnem obdobju lahko razlikujejo. 

15.  Član kluba je dolžan na naslov izdajatelja klubske kartice Montecristo SL d.o.o. Stegne 11A, 1000 Ljubljana pisno ali po elektronski pošti na naslov info@modiana.si  posredovati obvestilo o vsaki spremembi osebnih podatkov, ki jih je navedel v pristopni izjavi.

16.  Ustanovitelj kluba lahko brez predhodne najave spremeni splošne pogoje ali del splošnih pogojev članstva v klubu Modiana ali nabor članskih ugodnosti, o spremembah pa mora obvestiti člane kluba Modiana z objavo na svoji spletni strani www.modiana.si. V primeru spremembe splošnih pogojev članstva v klubu Modiana v delu, ki se nanaša na osebne podatke članov kluba, ustanovitelj kluba člane kluba s sporočilom po elektronski pošti in/ali z sms sporočilom opozori na to, da je do take spremembe prišlo in s tem, da se z vsebino spremembe lahko seznanijo na spletni strani ustanovitelja kluba.

17.  Ustanovitelj kluba  se zavezuje, da bo podatke o članih kluba skrbno varoval, jih obdeloval in z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

18.  S podpisom pristopne izjave član kluba Modiana potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pogoji članstva v klubu Modiana in jih sprejema.

19.  V primeru spora je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

20.  Ta pravila se objavijo na spletni strani ustanovitelja kluba Modiana www.modiana.si in začnejo  veljati z dnem 15.6.2017.

 

V Ljubljani, dne 15.6.2017

MONTECRISTO SL d.o.o.

 

Opomba št. 1: Član s statusom osnovnega člana prvi nakup opravi 1.7. v tekočem letu, 1000 točk pa zbere 31.10. v tekočem letu. Na podlagi zbranih točk pridobi nagradno premium članstvo dne 1.11. v tekočem letu, z veljavnostjo do 1.7. v naslednjem letu. Od 2.7. v naslednjem letu dalje lahko status premium člana ohrani s plačilom letne članarine, sicer preide na status osnovnega člana in na podlagi nakupov od 2.7. v naslednjem letu dalje spet lahko zbira točke za pridobitev nagradnega premium članstva.

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_stran_slika] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_slika [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => left_image_linked [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_slika [#weight] => 0 [#theme] => imagecache_formatter_left_image_linked [#item] => Array ( [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_slika [#title] => Slika [#access] => 1 [#label_display] => hidden [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Naziv [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Telo [description] => Node module form. [weight] => -3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Revision information [description] => Node module form. [weight] => 1 ) [author] => Array ( [label] => Podatki o avtorju [description] => Node module form. [weight] => 0 ) [options] => Array ( [label] => Možnosti objave [description] => Node module form. [weight] => 2 ) [language] => Array ( [label] => Jezik [description] => Locale module form. [weight] => -1 ) [translation] => Array ( [label] => Translation settings [description] => Translation module form. [weight] => 5 ) [menu] => Array ( [label] => Menu settings [description] => Menu module form. [weight] => -4 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 4 ) [domain] => Array ( [label] => Domain access [description] => Domain-specific settings for posts. [weight] => 1 ) [nodewords] => Array ( [label] => Meta tags [description] => Meta tags fieldset. [weight] => 10 ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_pogled [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_pogled [#weight] => 0 [#theme] => viewfield_formatter_default [#item] => Array ( [vname] => [vargs] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_pogled [#title] => Pogled [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>

1. Klub Modiana je klub ugodnosti, katerega člani imajo na prodajnih mestih ustanovitelja kluba - gospodarske družbe Montecristo SL d.o.o., Stegne 11A, 1000 Ljubljana – trgovinah v Sloveniji - pravice do različnih klubskih ugodnosti.

2. Prodajna mesta ustanovitelja kluba Modiana, na katerih člani z nakupi zbirajo točke in lahko koristijo klubske ugodnosti, so: prodajalne Modiana, veleblagovnica Maxi v Ljubljani (oddelek tekstila in oddelek kozmetike), Modna hiša Maribor in Fashion Point v Sloveniji. Za vsak 1 EUR nakupa, ob katerem predloži oz. uporabi klubsko kartico, član kluba Modiana zbere 1 točko na klubski kartici.

3. Članstvo v klubu  Modiana je prostovoljno. V klub se je možno včlaniti s podpisom pristopne izjave, ki je interesentom za članstvo v klubu na voljo na prodajnih mestih, navedenih v predhodni točki ali spletnem naslovu www.modiana.si. Stranka s podpisom pristopne izjave postane član kluba Modiana in potrdi, da je seznanjena s splošnimi pogoji poslovanja kluba Modiana in jih v celoti sprejema. Član kluba lahko postane vsaka fizična oseba, starejša od 15 let, ki se lahko izkaže z identifikacijskim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, študentska izkaznica ….), s katerim lahko  ob uporabi klubske kartice izkaže svojo identiteto. Pravne osebe se ne morejo včlaniti v klub Modiana.

Član kluba Modiana lahko kadarkoli izstopi iz kluba Modiana na način, da ustanovitelju kluba pošlje pisno izjavo o izstopu iz kluba. Z izstopom iz kluba dotedanjemu članu preneha status člana kluba Modiana in pravica do koriščenja klubskih ugodnosti ter tudi pravica do izkoristka morebitnih pred izstopom pridobljenih in do izstopa iz kluba še ne izkoriščenih klubskih ugodnosti. Če premium član kluba izstopi iz kluba pred iztekom leta, za katerega je plačal članarino, ni upravičen do vračila sorazmernega dela članarine. 

4. Izraz »član kluba Modiana« pomeni osebo, ki se s podpisom  pristopne izjave včlani v klub Modiana. Ustanovitelj kluba Modiana članu po podpisu pristopne izjave izda kartico kluba Modiana. Status člana kluba Modiana član pridobi že s podpisom pristopne izjave. Član kluba Modiana je imetnik kartice kluba Modiana, s katerim izdajatelj kartice direktno komunicira.(v nadaljevanju: član kluba).

5. Izdajatelj in lastnik kartice kluba Modiana je gospodarska družba Montecristo SL d.o.o., Stegne 11A, Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj klubske kartice).

6. Klub Modiana ima  dve skupini članov:

 • osnovne člane kluba Modiana
 • premium člane kluba Modiana

Osnovno članstvo v klubu Modiana je brezplačno in traja od podpisa pristopne izjave do prenehanja članstva v klubu.  Status osnovnega člana kluba Modiana pridobi vsak član s podpisom pristopne izjave.

Stauts premium člana kluba član pridobi:

 • s plačilom letne članarine v višini 29,90 EUR;
 • na podlagi zbranih 1000 točk v okviru osnovnega članstva, v obdobju, krajšem od enega leta (nagradno premium članstvo).

V primeru plačila letne članarine ima član kluba status premium člana od dneva, ko plača  prvo letno članarino, do izteka enega leta po plačilu zadnje letne članarine. Po izteku statusa premium člana član pridobi status osnovnega člana.

V primeru pridobitve statusa premium člana na način iz II. točke zgoraj (nagradno premium članstvo), ima član status premium člana od prvega naslednjega dne po dnevu, v katerem izpolni pogoj zbranih 1000 točk, do izteka enega leta od prvega nakupa, s katerim je pridobil prvo točko/prve točke, ki se je/so se upoštevala/e v kvoti 1000 zbranih točk. Po poteku tega obdobja lahko član ohrani status premium člana s plačilom letne članarine; če je ne plača, preide nazaj na status osnovnega člana in lahko pod pogoji, navedenimi v II. točki zgoraj, ponovno kot nagrado pridobi status premium člana. Točke, zbrane z nakupi v času trajanja premium članstva (ne glede na način pridobitve tega statusa), se ne upoštevajo kot točke, na podlagi katerih je mogoče pridobiti nagradno premium članstvo. Primeroma je režim nagradnega premium članstva opisan v opombi št. 1.

7. Na podlagi osnovnega  članstva v klubu Modiana članom pripadajo  naslednje ugodnosti:

 • obveščanje  o ponudbah in promocijskih aktivnostih;
 • upravičenja do posebnih ponudb;
 • možnost menjave blaga brez predložitve računa (pod pogojem, da je  nakup  blaga, ki ga želijo zamenjati, evidentiran na njihovi klubski kartici); 
 • možnost  udeležbe na dogodkih in delavnicah;
 • upravičenja  do ponudb, ki jih bodo posebej zanje pripravila partnerska podjetja.

 

8. Premium člani  kluba Modiana imajo poleg vseh ugodnosti, ki pripadajo osnovnim članom in so navedene v predhodni točki,  pravico še do naslednjih ugodnosti:

 • 10 % stalni popust na vse izdelke (popust se ne sešteva z Mastercard popustom, D-torek popustom in z Family & Friends kuponi) na vseh prodajnih mestih ustanovitelja kluba in izdajatelja klubske kartice;  Prav tako se ne sešteva z nakitom, urami, igračami, sončnimi očali ter očali in Malimi zakladi ter izdelki z oznako Nova cena.
 • darila ob pristopu k članstvu ali ob posebnih dogodkih;
 • garancije na kupljene izdelke.

9. Članstvo v klubu Modiana ni prenosljivo na drugo osebo,  ugodnosti na podlagi klubske kartice pa lahko koristi samo član kluba, na katerega klubska kartica glasi. Člana kluba se lahko v primeru koriščenja članskih ugodnosti na podlagi klubske kartice zaprosi, da svojo istovetnost izkaže s kakšnim od osebnih dokumentov in samo v primeru, da je istovetnost izkazana, lahko koristi  članske ugodnosti. V primeru ugotovljene zlorabe kartice se lahko kartica odvzame in/ali prekliče, imetnik kartice oz. član kluba, na katerega odvzeta in/ali preklicana kartica glasi, pa v tem primeru ni upravičen do nikakršnih nadomestil.

10.  Član kluba Modiana s podpisom pristopne izjave daje soglasje izdajatelju klubske kartice in ustanovitelju kluba,  da mu na elektronski naslov, na mobilni telefon  ali na naslov za obveščanje, naveden v pristopni izjavi, pošilja  obvestila o posebnih ugodnostih za člane kluba in promocijska gradiva. S podpisom pristopne izjave član kluba Modiana dovoljuje  preveritev in uporabo njegovih v izjavi navedenih podatkov, za namene, navedene v pristopni izjavi. Član kluba se strinja, da sme njegove podatke ustanovitelj kluba in izdajatelj klubske kartice in njegovi pogodbeni partnerji, ki so vključeni v podporo procesom v zvezi s klubsko kartico, obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ustanovitelj kluba Modiana kontaktne podatke članov (ime in priimek, naslov in e-naslov ter podatke o telefonski številki) potrebuje za obveščanje članov o klubskih ugodnostih in prodajnih akcijah, podatke o rojstnem datumu članov pa za pošiljanje voščil in/ali drugih pozornosti ob rojstnih dnevih. S podpisom pristopne izjave član kluba Modiana soglaša, da ustanovitelj kluba Modiana pridobljene podatke o nakupih člana uporablja za analizo njegovih nakupovalnih navad in za personalizirano trženje. Član kluba lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli pisno prekliče in se odjavi od prejemanja obvestil personaliziranega trženja. Ustanovitelj kluba Modiana zbrane osebne podatke posameznega člana kluba hrani v obdobju trajanja njegovega članstva v klubu, po prenehanju članstva pa ustanovitelj zbrane osebne podatke posameznega člana, ki mu je članstvo prenehalo, izbriše v roku 30 dni od prenehanja članstva.

11.  Član kluba je upravičen do klubskih ugodnosti, ki mu pripadajo glede na njegov status v klubu (osnovno ali premium članstvo). Če se premium član kluba ne more ali noče identificirati z veljavnim identifikacijskim dokumentom,  ni upravičen do klubskih ugodnosti.

12.  Članstvo v klubu ne zahteva nobenih obvezujočih nakupov.

13.  Promocijske ugodnosti za člane kluba veljajo do spremembe ponudbe oz. v skladu s ponudbo, ki je navedena na promocijskem gradivu.

14.  Član kluba lahko v okviru personaliziranega trženja prejme njemu osebno prilagojene ugodnosti, tako, da se ponudbe ugodnosti, ki jih posamezni člani prejmejo v istem časovnem obdobju lahko razlikujejo. 

15.  Član kluba je dolžan na naslov izdajatelja klubske kartice Montecristo SL d.o.o. Stegne 11A, 1000 Ljubljana pisno ali po elektronski pošti na naslov info@modiana.si  posredovati obvestilo o vsaki spremembi osebnih podatkov, ki jih je navedel v pristopni izjavi.

16.  Ustanovitelj kluba lahko brez predhodne najave spremeni splošne pogoje ali del splošnih pogojev članstva v klubu Modiana ali nabor članskih ugodnosti, o spremembah pa mora obvestiti člane kluba Modiana z objavo na svoji spletni strani www.modiana.si. V primeru spremembe splošnih pogojev članstva v klubu Modiana v delu, ki se nanaša na osebne podatke članov kluba, ustanovitelj kluba člane kluba s sporočilom po elektronski pošti in/ali z sms sporočilom opozori na to, da je do take spremembe prišlo in s tem, da se z vsebino spremembe lahko seznanijo na spletni strani ustanovitelja kluba.

17.  Ustanovitelj kluba  se zavezuje, da bo podatke o članih kluba skrbno varoval, jih obdeloval in z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

18.  S podpisom pristopne izjave član kluba Modiana potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pogoji članstva v klubu Modiana in jih sprejema.

19.  V primeru spora je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

20.  Ta pravila se objavijo na spletni strani ustanovitelja kluba Modiana www.modiana.si in začnejo  veljati z dnem 15.6.2017.

 

V Ljubljani, dne 15.6.2017

MONTECRISTO SL d.o.o.

 

Opomba št. 1: Član s statusom osnovnega člana prvi nakup opravi 1.7. v tekočem letu, 1000 točk pa zbere 31.10. v tekočem letu. Na podlagi zbranih točk pridobi nagradno premium članstvo dne 1.11. v tekočem letu, z veljavnostjo do 1.7. v naslednjem letu. Od 2.7. v naslednjem letu dalje lahko status premium člana ohrani s plačilom letne članarine, sicer preide na status osnovnega člana in na podlagi nakupov od 2.7. v naslednjem letu dalje spet lahko zbira točke za pridobitev nagradnega premium članstva.

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( ) )
Želite biti obveščeni o naših ponudbah takoj, ko začnejo veljati? Prijavite se na e-novice